Sinti

De voorouders van de Sinti leefden ook in vorige eeuwen al in de Nederlanden, of staken in de negentiende en twintigste eeuw vanuit de Duitssprekende gebieden de Nederlandse grens over.
Zij waren actief in de kermiswereld, in de muziek, de handel, maar ook in het stoelenmatten. Vrouwen ventten langs de deuren met kunstbloemen en snuisterijen.

Het aantal Sinti in Nederland bedraagt momenteel ongeveer 6.000. Over het algemeen zijn zij woonachtig op kleine centra, voornamelijk in de provincies Noord-Brabant en Limburg.

Roma

Meer dan de helft van Roma leeft in Zuidoost-Europa in landen als Roemenië, Bulgarije, voormalig Joegoslavië en Macedonië, Slowakije en Hongarije. In West-Europa kent Spanje het grootste aantal Roma.

In Nederland wonen nu ca. 5.000 à 6.000 Roma, onder wie de zogenoemde Roma van 1978.
Verschillende familiegroepen steken in de jaren zeventig van de vorige eeuw de Nederlandse grenzen over.
Na veel getouwtrek verleent de overheid hun een generaal pardon, maar ze krijgen niet dezelfde rechten als de Sinti en Roma vóór hen. Zo komen ze alleen voor een uitkering in aanmerking als ze hun wagens aan de kant zetten en zich sedentair (op een vaste verblijfplaats) willen laten vestigen. Ze worden vervolgens opgenomen in opvanggemeenten, waar de meesten nog steeds wonen.

In de jaren negentig komt een toestroom op gang van Roma vanuit Midden- en Oost-Europa. In Nederland worden enkele honderden families opgenomen in landelijke asielzoekerscentra. Het merendeel dat een legale status weet te verkrijgen woont verspreid over het land in huizen.

Het Pastoraat Woonwagenbewoners in Nederland (PWN) is een landelijke katholieke instelling voor pastorale zorg voor woonwagenbewoners, Sinti en Roma in Nederland. Het PWN is opgericht in 1981.

De instelling wil bevorderen dat het pastoraat en de diaconale zorg onder woonwagenbewoners, Sinti en Roma wordt behartigd door de parochie waartoe die bewoners behoren. Daarvoor biedt het PWN ondersteuning aan parochies.

In het beleid zijn opgenomen:

  • het versterken van de communicatie met parochies en bisdommen;

  • het benadrukken van de eigen verantwoordelijkheid van parochies en bisdommen;

  • het respecteren van de eigenheid van religie, taal, cultuur en muziek van de doelgroep;

  • het versterken van hun positie in Kerk en samenleving en

  • het bestrijden van vooroordelen.

Om dit doel te bereiken is de rol van intermediairs (bemiddelaars) van wezenlijk belang. Een belangrijk beleidspunt is de toerusting van deze intermediairs. 

De instelling PWN